Freitag, August 19, 2016

شمار مراجعه به سایت زبان و فرهنگ آلمانی هفت رقمی شد!

در سومین سالگرد راه اندازی، اینک بیش از یک میلیون بار مراجعه به سایت ثبت شده است!
امیدوارم همچنان این سایت را منبع موثقی برای آشنایی با زبان و فرهنگ آلمانی نگه داریم. 
+

صفحه این وبلاگ در فیسبوک: