واژگان پرسشی در زبان آلمانی

واژگان پرسشی در زبان آلمانی

در این بخش کلمه‌های پرسشی آلمانی را همراه با معنی و یک جمله به عنوان نمونه معرفی می‌کنیم. برای نمونه جمله‌های بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید.

Wann essen wir? Ich habe Hunger!
کی؟ چه وقت؟
Wann
Was du mir sagst?
چه؟ چه چیز؟
Was
Weißt du, warum?
چرا؟
Warum
Aus welchem Land kommst du?
کدام؟
Welch
Wem gehört das?
برای چه کسی؟ به چه کسی؟
Wem
Wer denkst du wer du bist?
چه کسی؟ چه شخصی؟
Wer
Weswegen hast du das gesagt?
چرا؟ به چه علت؟
Weswegen
Wie bitte?
چی فرمودی؟ چی گفتی؟
Wie bitte
Wie groß bist du und wie viel wiegst du?
چقدر
Wie viel
Wie ist der Wein und wie ist das Bier?
چطور؟
Wie
Wie lange sind Sie heute im Büro?
چه مدت
Wie lange
Wie oft pro Tag läuft dieser Bus?
چند بار
Wie oft
Wie viele Schwestern hast du?
چند
Wie viele
Wo wohnen Sie?
کجا؟ در کحا؟
Wo
Wodurch entsteht Fußpilz?
چطوری؟ به چه علت؟
Wodurch
Wofür interessierst du dich?
برای چه؟ به چه منظور؟
Wofür
Woher kamen sie?
از کجا؟
Woher
Wohin gehst du?
به کجا؟
Wohin
Womit kann ich Ihnen dienen?
با چه؟ با چه چیزی؟
Womit
Wonach suchen Sie?
در مورد چی؟
Wonach
Woran erinnert dich dieser Hut?
به چه چیز؟ به چه وسیله؟
Woran
Worauf willst du hinaus?
روی چه چیزی؟
Worauf
Woraus besteht Aspirin?
از کدام چیز؟ از چه؟
Woraus
Worin besteht der Nutzen der Schönheit?
در چه؟ در چه چیز؟
Worin
Worüber machst du dir Sorgen?
بر چه مبنایی؟
Worüber
Worum handelt es sich?
درباره چه چیز؟
Worum
Worunter hatte er sich versteckt?
زیر چه چیز؟
Worunter
Wovon redest du?
از چه؟ از چه چیز؟
Wovon
Wovor hast du Angst? Es ist doch nur eine Uhr!
 از چه چیزی؟ جلوی چه؟
Wovor
Wozu muss ich das machen?
برای چه؟ به خاطر چه؟
Wozu                           

نکته‌های آموزشی آلمانی
صفحه این وبلاگ در فیسبوک: 

Keine Kommentare: